Category Archives: # 19 Seconds of Grammar Fixing

#26. “Compare to” vs. “Compare with”

COLLECTIONS (3)

Có nhiều bạn thắc mắc sự khác biệt giữa 2 cái này. Về cơ bản các bạn KHÔNG CẦN LO LẮNG vì có thể dùng thay thế lẫn nhau. Tuy nhiên nếu bạn muốn dùng một cách chính xác. Mình xin trả lời luôn nhé. Hai cái này KHÁC NHAU một xíu.

Compare to thường dùng trong trường hợp so sánh 2 thứ khác nhau để nhấn mạnh nên sự tương đồng. Giả sử so sánh

I hate it when my mom compares me to an annoying monkey
You can compare living in North Korea to living in hell.
(Do living in hell vs. living in North Korea đều liên quan đến living nên vẫn có thể dùng with)

Compare with thường dùng để so sánh giữa 2 thứ tương đồng để tìm ra sự khác biệt.

I compare my idea with his idea
Compared with last year’s result, the demand for sugar is slightly higher this year.
He always compares his test result with mine to see if he’s better than me.

#21. Do Not Put “S” AT THE END OF THESE WORDS

COLLECTIONS (3)

Một số từ ở dưới đây sẽ không bao giờ có “s” ở cuối. Mình thấy nhiều bạn hay sai các lỗi nhỏ nhặt này dễ mất điểm 😉 Các bạn chú ý nhé!

  1. Staff -> Many staff (not many staffs)
  2. Stuff -> I have a lot of stuff to do (not stuffs)
  3. Evidence -> He has tons of evidence (not evidences)
  4. Equipment -> I bought two pieces of equipment yesterday
  5. Advice -> He gave me two pieces of advice (not advices)
  6. phenomenon -> Phenomena (plural)
  7. Criterion -> Criteria
  8. Information -> He has a lot of information
  9. Offspring -> He has two offspring (not offsprings)
  10. Food -> I like Indian food (not foods)

Have a fabulous day!